• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

W Przedszkolu nr 366 prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 • Księgi inwentarzowe.
 • Rejestr pracowników.
 • Ewidencja akt osobowych pracowników.
 • Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
 • Ewidencja zastępstw.
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
 • Księga dzieci.
 • Protokoły Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.
 • Rejestr skarg i wniosków.
 • Ewidencja dokumentacji przedszkolnej.
 • Rejestr korespondencji.
 • Rejestr Upoważnień/Pełnomocnictw
 • Ewidencja czasu pracy.
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.
 • Archiwum dokumentacji przedszkola.

Archiwum zakładowe Przedszkola

Zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, archiwum przedszkola ma status archiwum zakładowego tzn. służy potrzebom jednostki, dla której zostało utworzone.

Gromadzi się w nim akta niezbędne w bieżącej pracy przedszkola. Część dokumentacji, która zgodnie z obowiązującymi przepisami została zaliczona do kategorii A, czyli wieczystej przekazuje się po 25 latach przechowywania do Archiwum Państwowego w Warszawie..

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 nr 97 poz. 624).
 • Rozporządzenia Ministra Kultury z 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. 2002 nr 167, poz. 1375).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46),.
 • Regulamin organizacyjny przedszkola.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.