• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Rada Rodziców działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami.

Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz Przedszkola i stanowi autonomiczną reprezentację rodziców wybraną w demokratycznych wyborach. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału przedszkolnego.

Kompetencje Rady Rodziców

Rada Rodziców podejmuje uchwały w sprawach:

uchwalania w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli; uchwalania w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców;

opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Przedszkolu; opiniowania projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; uchwalania regulaminu swojej działalności; wskazywania przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola; wnioskowania do Dyrektora o utworzenie Rady Przedszkola; występowania do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola; wyrażania opinii o podjęciu działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację; wnioskowania o dokonanie oceny pracy nauczyciela; wyrażania opinii o pracy nauczyciela.

Rada Rodziców działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.