• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Przedmiotem działalności Przedszkola jest działalność edukacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Dzieci 6 letnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy Prawo oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Przedszkole Nr 366 w Warszawie jest przedszkolem publicznym:

 • dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje,
 • prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie,
 • pełni funkcję wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, wybrane w danym roku szkolnym programy wychowania przedszkolnego, roczny program pracy oraz programy własne opracowane przez nauczycielki pracujące w placówce. Wszystkie realizowane programy dostosowane są do potrzeb i możliwości naszych wychowanków.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.