• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

W przedszkolu funkcjonują następujące grupy:

Oddziały

Wiek dzieci

Nazwa grupy

Nauczyciele

Grupa I

3 - latki

„Kotki”

Niebroń Jolanta

Grupa II

3 - latki

„Wiewiórki”

Czamara Karolina

Plewka Karolina

Grupa III

3 - latki

„Sowy:

Muzalewska Teresa

Siemieniako Marlena

Grupa IV

3 - latki

„Słoneczka”

Szczepaniak Monika

Grupa V

4 - latki

„Jeżyki”

Stasiak Paulina

Teofilak Ewelina

Grupa VI

4 - latki

„Biedronki”

Rutkiewicz Bogumiła

Walaszczyk Ewa

Grupa VII

4 – latki

„Poziomki”

Skowrońska Anna

Grupa VIII

5 - latki

„Smerfy”

 Parcińska Magdalena

Niestrój Teresa

Grupa IX

6 - latki

„Rybki”

Frączyk Jolanta

Garbowska Joanna

Grupa X

5 - latki

„Kaczuszki”

Kucharska Aleksandra

Grupa XI

5 - latki

„Misie”

Jasek Anna

Zembrzycka Grażyna

Grupa XII

6 - latki

„Skrzaty”

Recz Anna

Gałecka Agnieszka

Grupa przedszkolna to dzieci w zbliżonym wieku. W sytuacji wolnych miejsc dopuszcza się przyjęcie dzieci w wieku 2,5 lat. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • poszanowania jego godności osobistej,
 • poszanowania jego własności,
 • opieki i ochrony,
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 • akceptacji jego osoby.

Obowiązki dziecka:

 • uznawanie i akceptowanie praw innych, wynikających z Karty Praw Dziecka,
 • przestrzeganie ustalonych w grupie zasad koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dzieciom,
 • zgodna zabawa z innymi dziećmi,
 • sprzątanie miejsca pracy i zabawy po ich zakończeniu.

Konflikty dziecięce i sposoby ich rozwiązywania:

 • wymagania
 • dzieci rozumieją, że konflikty istnieją i podejmują próby ich rozwiązania,
 • nauczyciele dobrze znają swoje dzieci i przeciwdziałają generowaniu konfliktów w grupie,
 • nauczyciele mobilizują starsze dzieci do prób samodzielnego rozwiązania konfliktów zgodnie z zasadami etyki i poczucia sprawiedliwości,
 • nauczyciele wspólnie z dziećmi określają normy postępowania w grupie i zawierają z nimi umowy odnośnie ich postępowania oraz czuwają nad ich przestrzeganiem (Kodeks zachowań),
 • nauczyciele dobierają tematy zajęć oraz odpowiednią literaturę mówiącą o normach zachowania się dzieci w grupie,
 • nauczyciele wzmacniają pozytywne zachowania dzieci,
 • nauczyciele współpracują z rodzicami w zakresie wpajania dzieciom konieczności przestrzegania określonych, wspólnie wypracowanych norm,
 • nauczyciele dbają o to, aby ich nienaganne zachowanie w kontaktach z innymi było dobrym przykładem do naśladowania dla dzieci,
 • dzieci znają swoje prawa i obowiązki i czują się odpowiedzialne za ich przestrzeganie,
 • nauczyciele pomagają w werbalnym porozumiewaniu się między dziećmi,
 • nauczyciele pomagają dzieciom rozładowywać negatywne emocje poprzez niezbyt dogłębne wnikanie w podłoże konfliktu oraz odwołanie się do odczuć drugiej osoby,
 • nauczyciel nie ocenia dziecka tylko jego zachowanie,
 • w sytuacji wyjątkowo silnej agresji nauczyciel stosuje karę w postaci chwilowego pozbawienia dziecka uczestnictwa w zabawie.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.